و تو بدان ای دوست که من

در انبوه خاطرات غبار گرفته ام

و دیوان کلمات ننگاشته ام

از تمام حسرت های بی انتها

سراغ خواهم گرفت

و روایت خواهم کرد

آنچه را که تو زندگی کردن نامیدی

و من جز زنده بودن چیزی حس نکردم