آوای فـاختــــــه

کـوکـو هـای یـک فـاختـه شصـت و سـه سـالـه

حـق کُپـی رایـت

هـرگـونـه بـرداشـت منفعـت طلبـانـه و سـود جـویـانـه از منـدرجـات ایـن وبـلاگ ( اعـم از متـون و تصـاویـر ) کاملا غیـرمجـاز بـوده و قـابـل پیـگرد قـانـونـی مـیبـاشـد

کُپـی بـرداری عـادی فقـط بـا ذکـر منبـع و نـام نـویسنـده مجـاز اسـت

تقویم شمسی

آذر ۱۴۰۱
ش ی د س چ پ ج
« آبان    
 ۱۲۳۴
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰